Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI's via hun website een groot aantal gegevens openbaar maken.
De Vasculitis Stichting is een transparante organisatie en juicht die ontwikkeling toe.
Ze voldoet middels deze pagina en de weergegeven koppelingen volledig aan de actuele eisen.Naam:Vasculitis Stichting

RSIN: (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8051.54.012

Kamer van Koophandel:
nr. 41011673

Bankrekening: 
NL77 INGB 0005 9652 98

Contactgegevens:
Vasculitis Stichting
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch

e-mail:    info@vasculitis.nl
telefoon: 088 00 22 333

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende leden.

de heer dr. J. H. (Jan) van Zeijl  : voorzitter            voorzitter@vasculitis.nl
de heer R.J. (Rob) van der Moolen: penningmeester.    penningmeester@vasculitis.nl
de heer J. W. den Engelsman : secretaris.              secretaris@vasculitis.nl

mevrouw C.C. (Rina) van ’t Hoff : algemeen bestuurslid
de heer Erick Kloos : inkomend bestuurslid

Hoofd en nevenfuncties van de huidige bestuursleden:

Geen van de huidige bestuursleden bekleedt momenteel een hoofd-  of nevenfunctie die direct of indirect in strijd is met de belangen van de Vasculitis Stichting.
Mocht in deze situatie in de toekomst verandering komen (of daar de schijn van hebben) dan voorziet een interne procedure in een onmiddellijke signalering, beoordeling en -zonodig - correctie van die situatie.

Naam bestuurder.             Hoofdfunctie.           Nevenfunctie

J.H. van Zeijl                      Algemeen bestuurslid.    Arts-microbioloog bij Certa MDA en arts-microbioloog bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Doelstelling:

Conform haar statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • het informeren van patiënten en hun naasten over de diverse verschijningsvormen van vasculitis de gevolgen van deze ziektebeelden, de medicatie en haar bijwerkingen
 • het versterken van onderlinge contacten tussen patiënten met vasculitis;
 • het informeren van huisartsen, specialisten en hulpverleners over vasculitis;
 • het bevorderen en ondersteunen van research naar vasculitis;
 • het bundelen van belangen van de diverse geassocieerde ziektebeelden van vasculitis;
 • het behartigen van de belangen van haar eigen organisatie en van de hierboven genoemde betrokkenen bij vasculitis en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.


Met de betrekking tot de ziekten waar zij zich mee bezighoudt, wil de Vasculitis Stichting bereiken dat:

 • de diagnose eerder gesteld wordt, omdat dit levens kan redden en schade aan de organen kan voorkomen of beperken
 • de behandeling wordt verbeterd, zodat deze meer effect heeft en minder bijwerkingen
 • patiënten (en hun omgeving) goed geïnformeerd worden over hun ziekte en handvatten krijgen aangereikt om hun leven zo goed mogelijk te kunnen instellen op de nieuwe situatie
 • patiënten en hun partners weten waar ze zorg en hulp kunnen krijgen
 • patiënten en hun partners weerbaar in hun relatie met artsen, zorgverleners, hulpverleners en andere betrokkenen.

De Vasculitis Stichting richt zich bij haar activiteiten primair op alle belanghebbenden met een zogenaamde primaire vasculitis, oftewel een vasculitis die niet het gevolg is van een andere ziekte.

OPMERKING: In de statuten staat momenteel dat de financiële middelen die na een eventuele opheffing van de organisatie overblijven, zoveel mogelijk worden besteed aan een soortgelijke organisatie (art.9 lid 5). In een recent bestuursbesluit is overeengekomen dit artikel bij de eerstvolgende statutenwijziging aan te scherpen tot: “financiële middelen die na opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling.”


Beloningsbeleid:
Omdat de stichting geen betaalde krachten heeft is er geen sprake van een echt beloningsbeleid.  Ook bestuursleden krijgen conform de statuten geen beloning. Wel kunnen onkosten kunnen worden gedeclareerd conform de Regeling Onkostenvergoeding Vasculitis Stichting. Daarnaast kan aan het eind van het eind van elk jaar worden besloten om bepaalde vrijwilligers een bedrag uit te keren als waardering voor de door hem of haar gepleegde inspanning. Deze bedragen worden vastgesteld door een commissie die elk jaar eind oktober wordt samengesteld uit leden van het algemeen bestuur exclusief de voorzitter. Bij de samenstelling is vooral van belang dat de betreffende leden goed zicht hebben op wie zich dat jaar in welke mate heeft ingespannen. Het per individu toe te kennen bedrag zal nooit hoger zijn dan het in dit verband wettelijk toegestane maximum. Voor 2024 lag dit maximum op €2.100.

Jaarverslag 2023:
Zie hier het jaarverslag over 2023 inclusief het  bestuursverslag en de jaarrekening.

Activiteitenplan 2024:
Zie hier het activiteitenplan en de bijbehorende begroting voor 2024

Beleidsplan 2023-2026
Zie hier het Lange Termijn Plan voor de periode 2023 - 2026

Zie hier de Privacy regeling

Zie hier de Klachtenprocedure

Zie hier de statuten

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 24 september 2023