Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only
Generic filters
Exact matches only

Medische disclaimer


 

Het doel van deze website.


De website  www.vasculitis.nl  is bedoeld om patiënten, mantelzorgers en geïnteresseerden te ondersteunen met informatie over de diverse vormen van vasculitis en alle zaken die daarmee te maken hebben.

Deze informatie kan zinvol zijn bij het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

De informatie op www.vasculitis.nl berust (tenzij anders vermeld) in principe en voor zover mogelijk op bestaande medisch-wetenschappelijke overeenstemming op het gebied van de reguliere geneeskunde. Hiertoe wordt de informatie met enige regelmaat bijgewerkt. Ter volledigheid wordt in een enkel geval ingegaan op alternatieve, en andere aanvullende, geneeswijzen.

Beperkingen en adviezen.

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen dan ook altijd een arts.

De informatie op deze site is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.
Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op www.vasculitis.nl  geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Bezoekers worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of al verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Geen persoonlijk advies


In een aantal gevallen bevat de informatie op www.vasculitis.nl  zogenaamde zelfzorgadviezen, adviezen voor het zo goed mogelijk omgaan met uw ziekte. Deze adviezen betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor informatie op www.vasculitis.nl wordt gezocht.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie zoekt op www.vasculitis.nl  .

Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen.

Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

  • de adviezen van de behandelend arts ten aanzien van het gebruik van deze geneesmiddelen strikt op te volgen.
  • de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen
  • zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd
  • een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden.
  • waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Onpartijdigheid


Specifieke onderzoeken, producten, behandelingen, opinies en andere informatie die op deze website worden genoemd, worden niet noodzakelijkerwijs door de Vasculitis Stichting of door diens informatieleveranciers aanbevolen of ondersteund.

Er wordt naar gestreefd om bij het noemen van bijvoorbeeld beschikbare geneesmiddelen of mogelijke behandelingen alle mogelijkheden te vermelden zonder daarbij voorkeuren aan te geven tenzij over een voorkeur medisch-wetenschappelijke overeenstemming bestaat.

Aansprakelijkheid


Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.vasculitis.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

De Vasculitis Stichting sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.vasculitis.nl en andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit www.vasculitis.nl wordt verwezen.

Informatie via telefoon en e-mail


De Vasculitis Stichting biedt ook een telefonische hulpdienst en ondersteuning via het e-mailadres info@vasculitis.nl
Ook voor deze diensten geldt dat zij in geen geval op directe of indirecte wijze medische adviezen bieden die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies. De volledige inhoud van deze disclaimer is derhalve ook van toepassing op deze twee diensten.